Noc Alert

NOC Alert !!
มีรายงานเกิดเหตุการณ์ไฟใหม้ชั้นล่างตึก สกอ. ส่งผลกระทบกับเครือข่าย Uninet ทั้งประเทศ เครือข่าย RMUTR ออกทางเส้นทางสำรองชั่วคราว ส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารลดลง

การพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล (IC3 Digital Literacy Certifcation)

เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล (IC3 Digital Literacy Certifcation) และผ่านการสอบทั้ง 3 รายวิชา
IC3 Computing Fundamentals
IC3 Key Applications
IC3 Living Online

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

   วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560

» Read more

แยกวงจรอินเตอร์เน็ต พื้นที่เพาะช่าง และบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการแยกวงจรอินเตอร์เน็ต ของพื้นที่เพาะช่าง และพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และป้องกันการล่มของเครือข่ายระหว่างพื้นที่  » Read more

ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณ์ ห้อง Data Center

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้อง สายแลนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย » Read more

1 2 3 8