Noc Alert

ประกาศ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในพื้นที่ศาลายา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตบางหน่วยงาน ขณะปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรภายใน 2239 – 2241

โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้นเพื่อให้อาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ เเละนำไปประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 -16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ

» Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”โดยมีท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และท่านผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

» Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย” โดยมีท่าน ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิฐอารัญ ปิติมล จาก มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร บรรยายในเรื่องของการบริหารจัดการเครือข่ายและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้อง Studio Classroom2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

» Read more

โครงการ “การอบรมการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การอบรมการใช้ห้องสมุด มทร.รัตนโกสินทร์” โดยอบรมการใช้ห้องสมุด และการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเข้าใช้ห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด 
ณ ชั้น 2 ห้อง IT Service center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » Read more

1 2 3 10